Yes
56% (14 votes)
No
44% (11 votes)
Total votes: 25